fysioterapia liikkumisen ja toimintakyvyn edistäjänä 

 

Fysioterapia on toimintakyvyn ja liikkumisen ylläpitämistä ja edistämistä, sekä erilaisten vammojen ja kiputilojen ennaltaehkäisyä ja hoitamista. Fysioterapian keskeisimpänä tavoitteena on aktivoida kuntoutujaa omatoimiseen harjoitteluun ja terveyden edistämiseen yhdessä muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapia perustuu tutkittuun tietoon ja fysioterapeutti huomioi työssään eettisyyden ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön. 

Fysioterapiaprosessi koostuu kuntoutujan haastattelusta, tutkimisesta ja testaamisesta, sekä yhdessä asiakkaan kanssa määritettyjen tavoitteiden laatimisesta. Tarkoin tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan muodostaa fysioterapeuttinen diagnoosi ja laatia tavoitteita tukeva fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapiaan kuuluu myös mahdollisten apuvälineiden tarpeen kartoitus ja niiden käytön ohjaaminen, sekä manuaalinen terapia. 

Yhdistän työssäni vahvan teoriatiedon tuomaa ammattitaitoa asiakkaan kuunteluun ja motivoivaan harjoitteluun jokaisen henkilökohtainen tilanne huomioiden. Pitkä kokemus hierojan työstä takaa hyvät manuaaliset taidot, joita hyödynnän tarvittaessa muun terapian ohessa. Fysioterapia on aina prosessi, jossa kuntoutus lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista. Jatkuvalla kouluttautumisella pyrin takaamaan, että hallussani on tuorein näyttöön perustuva tieto ja taidot, joilla auttaa jokaista asiakastani löytämään keinot terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Fysioterapeuttina olen terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja kuntoutusalan ammattilainen. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ainoastaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut fysioterapeutti. Terveydenhuollon toiminta on valvottua ja tästä vastaavat aluehallintovirastot ja VALVIRA.